แข่งรำงานศิลปหัตถกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอหารแห้งวันมาฆบูชา
รูปหมู่ ป.6/2 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ป.6/1 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ม.3 จบปีการศึกษา 2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ฝึกไหว้ตอนเช้า
วันคริสมาส
เข้าค่ายลูกเสือ
วันเด็กแห่งชาติ

กรุณาเข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ฟังเพลงสบายๆ

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางแสม

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

           3.1. จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2560 (10 มิถุนายน 2560)

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

อ. 2

อ. 3

2

2

29

26

32

19

61

45

26 คน

รวมอนุบาล

4

55

51

106

 

ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ป. 5

ป. 6

2

2

2

2

2

2

31

21

30

20

26

32

28

33

21

25

30

25

59

54

51

45

56

57

28 คน

รวมประถมศึกษา

12

160

162

322

 

ม. 1

ม. 2

ม. 3

1

1

1

24

34

17

16

19

13

40

53

30

41 คน

รวมมัธยมศึกษา

3

75

48

123

 

รวมทั้งหมด

19

290

261

551

 

           3.2 นักเรียนที่มีความบกพร่องแยกตามลักษณะ ปีการศึกษา 2559

 

การเห็น

การได้ยิน

สติปัญญา

ร่างกาย

การพูดและภาษา

ปัญหาการเรียนรู้

ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม

ออทิสติก

พิการซ้อน

รวม

-

-

1

-

-

37

-

-

-

38

 

      3.3 จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 6.39

 

 

 

 

 

           3.4 นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (นักเรียนด้อยโอกาส) ปีการศึกษา 2559

เด็กถูกทอดทิ้ง

อยู่ในธุรกิจทางเพศ

เด็กเร่ร่อน

เด็กมีปัญหา   ยาเสพติด

ผลกระทบ จากโรคเอดส์

ชน   กลุ่มน้อย

เด็กถูกทำร้าย

เด็กยากจน

เด็กในสถานพินิจ

อื่นๆ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

548

-

-

-

 

           3.5 อัตราส่วนครู : นักเรียน (ปีการศึกษา 2560)

3.5.1 ครูปฐมวัย อัตราส่วน 1 : 26.5 คน

3.5.2 ครูประถมศึกษาปีที่ 1-6 อัตราส่วน   1 : 27.6 คน

3.5.3 ครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อัตราส่วน     1 : 41 คน

3.6 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ระดับ

จำนวนนักเรียน (คน)

อัตราส่วน

ร้อยละ

ทั้งหมด

ออกกลางคัน

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

97

332

119

-

-

2

-

-

1 : 59.5

-

-

1.68

รวม

548

2

1 : 274

0.36

โรงเรียนวัดบางแสม ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๓๘-๕๗๔๓๑๑