แข่งรำงานศิลปหัตถกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอหารแห้งวันมาฆบูชา
รูปหมู่ ป.6/2 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ป.6/1 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ม.3 จบปีการศึกษา 2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ฝึกไหว้ตอนเช้า
วันคริสมาส
เข้าค่ายลูกเสือ
วันเด็กแห่งชาติ

กรุณาเข้าสู่ระบบ

นับสถิติ

026325
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์หน้า
เดือนนี้
เดือนหน้า
ทั้งหมด
43
98
141
25785
1479
3167
26325

Your IP: 3.90.45.27
2019-06-24 23:26

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ฟังเพลงสบายๆ

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางแสม

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเน้นความรู้คู่คุณธรรม โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. จัดการเรียนรู้ในด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
5. จัดการเรียนรู้เกี่ยวประชาคมอาเซียนและภาษาต่างประเทศ
6. จัดระบบการบริหารให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและผู้เรียนมีโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม
7. จัดระบบข้อมูลสามสนเทศให้ทันสมัยเอื้อต่อการบริหาร การบริการและการจัดการเรียนรู้
8. พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้
9. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ
10. จัดระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นเพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล

โรงเรียนวัดบางแสม ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๓๘-๕๗๔๓๑๑