แข่งรำงานศิลปหัตถกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอหารแห้งวันมาฆบูชา
รูปหมู่ ป.6/2 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ป.6/1 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ม.3 จบปีการศึกษา 2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ฝึกไหว้ตอนเช้า
วันคริสมาส
เข้าค่ายลูกเสือ
วันเด็กแห่งชาติ

กรุณาเข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ฟังเพลงสบายๆ

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางแสม

วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2561 โรงเรียนวัดบางแสม จัดการศึกษาเน้นความรู้คู่คุณธรรมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน นักเรียนพิการได้รับการพัฒนาโดยการเรียนรวม ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่สนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

โรงเรียนวัดบางแสม ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๓๘-๕๗๔๓๑๑