แข่งรำงานศิลปหัตถกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอหารแห้งวันมาฆบูชา
รูปหมู่ ป.6/2 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ป.6/1 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ม.3 จบปีการศึกษา 2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ฝึกไหว้ตอนเช้า
วันคริสมาส
เข้าค่ายลูกเสือ
วันเด็กแห่งชาติ

กรุณาเข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ฟังเพลงสบายๆ

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางแสม

ผลงานนักเรียน

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

 

นักเรียน (ระดับภาค)

1. ด.ญ. สิริวิมล   สำราญวงศ์ทอง

2. ด.ญ. ศิริวิมล   เอี่ยมสะอาด

3. ด.ช. ศราวุธ   โรจนมาณ

4. ด.ญ. นิลวรรณ   คำสิงห์

5. ด.ญ. นฤมล   พลเภา

6. ด.ญ. จีรนันท์   สิงห์ลอ

1. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐานระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดอ่างทอง “ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

1. ด.ช. กิตติพร   ทะยอมใหม่

2. ด.ช. อิทธิพล   จันทร

3. ด.ช. นครินทร์   บุญสอน

4. ด.ช. จิระพันธ์   เหมาะสม

5. ด.ญ. เสาวคนธ์   เกิดแก้ว

6. ด.ญ. อาทิตยา   ชาญณรงค์

7. ด.ญ. มาลัยทิพย์   เมืองมีทรัพย์

8. ด.ญ. นราวัลย์   เหล็กแดง

2. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดอ่างทอง “ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

1. ด.ญ. ปวันรัตน์   หมื่นสุดตา

2. ด.ญ. นิภาวรรณ   ศรีสมบัติ

3. ด.ญ. นริศรา   เรืองโชติ

4. ด.ญ. ชไมพร   ไขแสง

5. ด.ญ. จารุวรรณ   เวียงสมุทร์

6. ด.ญ. กัลยารัตน์   ลมฟื้น

3. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐานระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดอ่างทอง “ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

1. ด.ญ. ดวงใจ   เทียนทอง

2. ด.ช. ธีรภัทร์   ขันทะสงค์

3. ด.ช. เขมชาติ มุขอิ่ม

4. เกียรติบัตรรับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดอ่างทอง “ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

1. ด.ญ. สุวรรณา เชื้อสาย

2. ด.ญ. พิลดา   สุพรรณา

3. ด.ญ. รุ่งนภา   ปิ่นยะกูล

4. ด.ช. รัฐศาสตร์ วารีน้อย

5. ด.ช. ปภังกร   เสวีวัลลภ

6. ด.ช. เหมกร เผือกนิสัย

5. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน การเต้นประกอบเพลง ประเภทนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น  ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดอ่างทอง “ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. น.ส. ภุทราภรณ์   ทาดาจันทร์

2. น.ส. พฤกษา   รอดพิพัฒน์

3. น.ส. ณิชารัศม์   พัฒน์ศุภวิชญ์

4. น.ส. ฐิติมา   สำรวย

5. ด.ญ. ณิญาธรณ์ พลขันธ์

6. ด.ญ. กิ่งแก้ว   ลือชัย

6. เกียรติบัตรรับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา   2558 จังหวัดอ่างทอง “ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียน (ระดับเขตพื้นที่)

1. ด.ญ. อภิญญา ราชสิงห์

2. ด.ญ. อาทิตยา ชาญณรงค์

3. ด.ญ. ธัญวรรณ   สิทธิกัณฑ์

4. ด.ญ. ณปภา   สัมซ่า

5. ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ ปานอ้น

6. ด.ญ. กัญญภัส   สำเภาทอง

1. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง    รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน “ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

1. ด.ญ. อธิติยา   ตันนารัตน์

2. ด.ช. สุทธิพงษ์   ใจยิ้ม

2. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง    กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน “ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

         

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

1. ด.ญ. เปรมวดี อับดุลย์

2. ด.ช. มหัทธน มูลน้อย

3. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง    กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน “ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

1. ด.ญ. ธนกาญจน์ จรทัศน์

2. ด.ญ. ศิรภัสสร พลเภา

3. ด.ญ. กมลชนก ระรื่อนกลิ่น

4. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง    กิจกรรมการแข่งขันการฉีกปะ ระดับชั้น ปฐมวัย งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน “ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

1. ด.ญ. แพรวพรรณ   ปัณฑรางกูล

 

5. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอับดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3   งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน “ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

1. น.ส. ชินากร   ผาสุข

6. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง   รองชนะเลิศอับดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน วาดภาพระบายสี   ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน “ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

1. ด.ญ. ธนัชชา ลือชัย

2. ด.ช. ธีรพัฒน์ ขันทะสงค์

7. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง   รองชนะเลิศอับดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน “ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

โรงเรียนวัดบางแสม ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๓๘-๕๗๔๓๑๑