แข่งรำงานศิลปหัตถกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอหารแห้งวันมาฆบูชา
รูปหมู่ ป.6/2 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ป.6/1 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ม.3 จบปีการศึกษา 2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ฝึกไหว้ตอนเช้า
วันคริสมาส
เข้าค่ายลูกเสือ
วันเด็กแห่งชาติ

กรุณาเข้าสู่ระบบ

นับสถิติ

016324
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์หน้า
เดือนนี้
เดือนหน้า
ทั้งหมด
46
19
154
15984
624
30
16324

Your IP: 3.80.224.52
2019-04-19 07:02

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ฟังเพลงสบายๆ

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางแสม

เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรมโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนเข้าใจและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. นักเรียนรู้จักการส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. นักเรียนดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและมีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
5. นักเรียนตระหนัก มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวประชาคมอาเซียน มีศักยภาพและทักษะที่เหมาะสม
6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและผู้เรียนทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาค อย่างเท่าเทียม
7. มีระบบข้อมูลสามสนเทศที่ทันสมัย เอื้อต่อการบริหาร การบริการและการจัดการเรียนรู้
8. มีอาคารสถานที่พอเพียง เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้
9. บุคลากรทุกฝ่ายมีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ
10. มีระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นเพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล

โรงเรียนวัดบางแสม ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๓๘-๕๗๔๓๑๑