แข่งรำงานศิลปหัตถกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอหารแห้งวันมาฆบูชา
รูปหมู่ ป.6/2 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ป.6/1 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ม.3 จบปีการศึกษา 2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ฝึกไหว้ตอนเช้า
วันคริสมาส
เข้าค่ายลูกเสือ
วันเด็กแห่งชาติ

กรุณาเข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ฟังเพลงสบายๆ

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางแสม

ข้อมูลบุคลากร

         ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามอายุ วุฒิ ประสบการณ์ ฯลฯ

ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษา

อายุเฉลี่ย

สอนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป. ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

ผู้อำนวยการ

1

-

-

-

1

52

-

รองผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

-

-

ครูประจำการ

2

18

-

18

2

42

22

พนักงานราชการ

-

1

-

1

-

36

25

ครูอัตราจ้าง

-

3

-

3

-

28

25

นักการ/ภารโรง

1

-

1

-

-

38

-

อื่น ๆ (ครูพี่เลี้ยง)

-

2

2

-

-

31

12

รวม

4

24

3

22

3

   

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    15 คน           คิดเป็นร้อยละ 53.57

จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด   5 คน           คิดเป็นร้อยละ 17.86

ข้อมูลข้าราชการและพนักงานราชการ

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

1

นายสุริยา   ศรีโภคา

52

28

ผอ.

ปร.ด.

การบริหารการศึกษา

บริหาร

20

2

นางมนทิพย์  นาดี

60

37

คศ.3

ค.บ.

ประถมศึกษา

ป.3

16

3

นางณัฐชิตา วงษ์วิจิตร

60

37

คศ.3

ค.บ.

ภาษาไทย

ป.1

14

4

นางสาวอมรรัตน์ คงเจริญ

59

34

คศ.3

ค.บ.

ประวัติศาสตร์

ม.1-3

32

5

นางฉลวย เนาว์วัน

59

39

คศ.3

ค.บ.

เทคโนโลยี

และนวัตกรรมการศึกษา

ป.4

18

6

นางพิมพ์บุญ อมรบุญพิพัฒน์

59

38

คศ.3

ค.บ.

คหกรรม

อ.2

24

7

นางวิภาพร ดวงศรี

56

21

คศ.3

ค.บ.

สังคมฯ

ป.6

14

8

นางธัญญาภรณ์ พลายงาม

52

21

คศ.3

ศล.ม.

นาฏศิลป์ไทย

ป.2

30

9

นางน้ำใส ตันเฮียงสุน

51

29

คศ.3

ค.บ.

การประถมฯ

ป.5

18

10

นางชุติมา พันธศรี

47

8

คศ.1

ค.บ.

ภูมิศาสตร์

ป.2

30

11

นางสาวยมาภัย พรมพันห่าว

34

5

คศ.1

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

ป.4

14

12

นางสาวสกุลณา   จันปุ่ม

25

3 ปี

8 เดือน

คศ.1

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ป.6

ม.1-3

30

13

นายพงษ์ศักดิ์ สุขพันธ์

46

2

4 เดือน

คศ.1

ค.บ.

การประถมศึกษา

ป.3

30

14

นางสาวอรุณวรรณ เอมโอด

36

2

คศ.1

วท.บ.

วิทยาศาสตร์

ม.1-3

32

15

นางสาวสถาพร สุโพธิ์

30

1 ปี

5 เดือน

ครูผู้ช่วย

ศษ.บ.

พลศึกษา

ป.1-ม.3

30

16

นางสาวลักษณา แก้วกอง

34

1 ปี

5 เดือน

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

คอมพิวเตอร์

ป.1-ม.3

30

17

นางสาวปรวีร์ วรรณพุฒ

24

7 เดือน

ครูผู้ช่วย

ศษ.บ.

การศึกษาตลอดชีวิต

ป.5-6

18

18

นายปกป้อง ดึงประโคน

24

3 เดือน

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

สังคมศึกษา

ป.6-ม.3

18

19

นางสาววิภารัตน์   สิริทรัพย์พูนผล

35

3 เดือน

ครูผู้ช่วย

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเคอร์

ป.3

18

20

นางสาวอภิญญา ทองสว่างแจ้ง

23

-

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ป.3

ป.6-ม.3

6

21

นางบุปผา วงศ์บุญมาก

42

1 ปี

5 เดือน

ครูผู้ช่วย

ศษ.บ.

ปฐมวัย

อ.3

18

22

นางเข็มชาติ ทดคุย

36

6

พนักงานราชการ

ค.บ.

ปฐมวัย

อ.2

32

ข้อมูลครูอัตราจ้าง

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

ประสบการณ์

การสอน(ปี)

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

1

นางสาวรัชนี   ปิลาผล

32

2

ค.บ.

ปฐมวัย

อ. 2

งบประมาณ

2

น.ส.วรีรัตน์ จันทร์ประทักษ์

24

2

ค.บ.

ปฐมวัย

อ. 3

งบประมาณ

3

นางสาวสุภาพร พอกสูงเนิน

27

2

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ป. 1-3

นอกงบประมาณ

โรงเรียนวัดบางแสม ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๓๘-๕๗๔๓๑๑