แข่งรำงานศิลปหัตถกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอหารแห้งวันมาฆบูชา
รูปหมู่ ป.6/2 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ป.6/1 จบปีการศึกษา 2560
รูปหมู่ ม.3 จบปีการศึกษา 2560
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ฝึกไหว้ตอนเช้า
วันคริสมาส
เข้าค่ายลูกเสือ
วันเด็กแห่งชาติ

กรุณาเข้าสู่ระบบ

นับสถิติ

026362
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์หน้า
เดือนนี้
เดือนหน้า
ทั้งหมด
7
73
178
25785
1516
3167
26362

Your IP: 3.90.45.27
2019-06-25 00:10

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

ฟังเพลงสบายๆ

โพลแสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ โรงเรียนวัดบางแสม

ข้อมูลบุคลากร

         ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามอายุ วุฒิ ประสบการณ์ ฯลฯ

ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษา

อายุเฉลี่ย

สอนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป. ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

ผู้อำนวยการ

1

-

-

-

1

52

-

รองผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

-

-

ครูประจำการ

2

18

-

18

2

42

22

พนักงานราชการ

-

1

-

1

-

36

25

ครูอัตราจ้าง

-

3

-

3

-

28

25

นักการ/ภารโรง

1

-

1

-

-

38

-

อื่น ๆ (ครูพี่เลี้ยง)

-

2

2

-

-

31

12

รวม

4

24

3

22

3

   

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    15 คน           คิดเป็นร้อยละ 53.57

จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด   5 คน           คิดเป็นร้อยละ 17.86

ข้อมูลข้าราชการและพนักงานราชการ

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

1

นายสุริยา   ศรีโภคา

52

28

ผอ.

ปร.ด.

การบริหารการศึกษา

บริหาร

20

2

นางมนทิพย์  นาดี

60

37

คศ.3

ค.บ.

ประถมศึกษา

ป.3

16

3

นางณัฐชิตา วงษ์วิจิตร

60

37

คศ.3

ค.บ.

ภาษาไทย

ป.1

14

4

นางสาวอมรรัตน์ คงเจริญ

59

34

คศ.3

ค.บ.

ประวัติศาสตร์

ม.1-3

32

5

นางฉลวย เนาว์วัน

59

39

คศ.3

ค.บ.

เทคโนโลยี

และนวัตกรรมการศึกษา

ป.4

18

6

นางพิมพ์บุญ อมรบุญพิพัฒน์

59

38

คศ.3

ค.บ.

คหกรรม

อ.2

24

7

นางวิภาพร ดวงศรี

56

21

คศ.3

ค.บ.

สังคมฯ

ป.6

14

8

นางธัญญาภรณ์ พลายงาม

52

21

คศ.3

ศล.ม.

นาฏศิลป์ไทย

ป.2

30

9

นางน้ำใส ตันเฮียงสุน

51

29

คศ.3

ค.บ.

การประถมฯ

ป.5

18

10

นางชุติมา พันธศรี

47

8

คศ.1

ค.บ.

ภูมิศาสตร์

ป.2

30

11

นางสาวยมาภัย พรมพันห่าว

34

5

คศ.1

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

ป.4

14

12

นางสาวสกุลณา   จันปุ่ม

25

3 ปี

8 เดือน

คศ.1

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ป.6

ม.1-3

30

13

นายพงษ์ศักดิ์ สุขพันธ์

46

2

4 เดือน

คศ.1

ค.บ.

การประถมศึกษา

ป.3

30

14

นางสาวอรุณวรรณ เอมโอด

36

2

คศ.1

วท.บ.

วิทยาศาสตร์

ม.1-3

32

15

นางสาวสถาพร สุโพธิ์

30

1 ปี

5 เดือน

ครูผู้ช่วย

ศษ.บ.

พลศึกษา

ป.1-ม.3

30

16

นางสาวลักษณา แก้วกอง

34

1 ปี

5 เดือน

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

คอมพิวเตอร์

ป.1-ม.3

30

17

นางสาวปรวีร์ วรรณพุฒ

24

7 เดือน

ครูผู้ช่วย

ศษ.บ.

การศึกษาตลอดชีวิต

ป.5-6

18

18

นายปกป้อง ดึงประโคน

24

3 เดือน

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

สังคมศึกษา

ป.6-ม.3

18

19

นางสาววิภารัตน์   สิริทรัพย์พูนผล

35

3 เดือน

ครูผู้ช่วย

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเคอร์

ป.3

18

20

นางสาวอภิญญา ทองสว่างแจ้ง

23

-

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ป.3

ป.6-ม.3

6

21

นางบุปผา วงศ์บุญมาก

42

1 ปี

5 เดือน

ครูผู้ช่วย

ศษ.บ.

ปฐมวัย

อ.3

18

22

นางเข็มชาติ ทดคุย

36

6

พนักงานราชการ

ค.บ.

ปฐมวัย

อ.2

32

ข้อมูลครูอัตราจ้าง

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

ประสบการณ์

การสอน(ปี)

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

1

นางสาวรัชนี   ปิลาผล

32

2

ค.บ.

ปฐมวัย

อ. 2

งบประมาณ

2

น.ส.วรีรัตน์ จันทร์ประทักษ์

24

2

ค.บ.

ปฐมวัย

อ. 3

งบประมาณ

3

นางสาวสุภาพร พอกสูงเนิน

27

2

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ป. 1-3

นอกงบประมาณ

โรงเรียนวัดบางแสม ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
โทร.๐๓๘-๕๗๔๓๑๑